قطب های مخالف

مشخصات بلاگ

قطب دستانمان مخالف بود
جذب، قانون اول دنیاست
انتخابت نهایت دوری ست
فاصله، راه دفع آدم هاست

اینستاگرام
elhamnazari410@


میانه ی من و غوغا همیشه بد بوده
                                              اگر شنیدنی ام کنج شعر من دنج است

هوای باغ کسی را نفس نکش سر راه
                                              که دفترم پر عطر بهارنارنج است